Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Wijkteam Houthaven

Slijperijhof 42

4902 DJ Oosterhout

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Wijkteam Houthaven

Slijperijhof 42

4902 DJ Oosterhout

Telefoon 0162-470474

 

De Functionaris Gegevensbescherming van Wijkteam Houthaven is Charles Pfeifle. Hij is te bereiken via wijkteam@houthavenoosterhout.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het wijkteam Houthaven verwerkt je persoonsgegevens omdat je er toestemming voor gegeven hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Geen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het wijkteam Houthaven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze digitale of papieren nieuwsbrief en ander relevante berichten

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Het wijkteam Houthaven neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het wijkteam Houthaven ) tussen zit. Het wijkteam Houthaven gebruikt dergelijke programma’s niet.

 

De volgende computerprogramma’s of -systemen worden wel gebruikt:

De site houthavenoosterhout.nl is door ons zelf ontworpen en onderhouden, met gebruik van het content managementsysteem WordPress (wordpress.com).

 

Nieuwsbrieven worden door ons geschreven, uitgewerkt en verzonden op de site voor dit doel MailChimp (mailchimp.com).

 

We hebben geen externe bedrijven of personen die voor ons dit of ander werk doen met verwerking van persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het wijkteam Houthaven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia/persoonsgegevens en adresgegevens:

Zo lang je deze informatie over de wijk Houthaven wenst te ontvangen, dit omdat we hebben staan dat je er toestemming voor gegeven hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het wijkteam Houthaven verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig mocht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het wijkteam Houthaven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het wijkteam Houthaven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wijkteam@houthavenoosterhout.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Het wijkteam Houthaven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Authoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het wijkteam Houthaven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via wijkteam@houthavenoosterhout.nl.